Het werk van 1NUL1 bestaat uit het informeren en adviseren van jongeren, ouders en intermediairs op het gebied van alcohol, drugs, social media, gamen en gokken. Dit doen wij op een outreachende manier, wat betekent dat wij te vinden zijn waar de jongeren zijn; op straat, tijdens het uitgaan, op festivals, op school en bij jongerencentra… ect.

en dus ook hier!

Riskant middelengebruik, overmatig gamen of problematisch gokken zijn altijd het resultaat van een combinatie van factoren. Daarom adviseert 1NUL1 om interventies niet alleen op de jongere te richten. Ook voor ouders en professionals zijn interventies ontwikkeld die helpen gebruik te voorkomen of terug te dringen. Samen staan we hierin sterker!

Blijf Cool!

Met Blijf Cool! gaan wij op pad in een gele Amerikaanse schoolbus langs basisscholen in Zeeland. Hierin krijgen kinderen van groep 8 op een interactieve manier voorlichting over wat energydrank, roken en alcohol met je doet. Daarnaast bespreken wij wat de gevolgen kunnen zijn voor de jongeren als zij beginnen met het gebruiken van deze middelen. Ook is er aandacht voor weerbaarheid.

Blijf Cool! is onderdeel van onze doorlopende leerlijn. Op de middelbare scholen in Zeeland gaat deze leerlijn door met ‘Helder op school’.

Helder op school

Met Helder op School vervolgen wij onze leerlijn door lessen te geven aan leerkrachten en leerlingen over de onderwerpen roken, drinken, drugs, gamen en social media. We willen leerkrachten en leerlingen bewust maken van de gevolgen en hen stimuleren om gebruik te voorkomen of in elk geval zo lang mogelijk uit te stellen.
Ook is er een mogelijkheid een ouderavond aan te bieden waarin we ouders/verzorgers leren om hun kinderen op een gezonde manier om te gaan met roken, alcohol, drugs, gamen en social media zodat uw kinderen het beste uit hun schooltijd kunnen halen en een goede basis kunnen leggen voor een waardevolle toekomst.

Trimbos - Helder op school

Straatcontact

Overal waar jongeren zijn is 1NUL1 ook, dus ook op straat! Met straatwerk gaan wij de Zeeuwse straten op om op een interactieve manier contact te leggen met jongeren. We gaan een gesprek met hun aan over wat er allemaal speelt en hoe het met hun gaat. De onderwerpen die wij met de jongeren bespreken lopen divers uiteen. Tijdens deze gesprekken praten we over verschillende verslavingsmiddelen of andere onderwerpen die de jongeren aan gaan. We werken met verschillende jongerenwerkers om er samen voor de jongeren te zijn!

Pitstop!

Door heel Zeeland zijn we samen met jongerenwerk aanwezig langs de fietsroutes van de voortgezet onderwijs leerlingen. Met een versnapering, een kennisquiz en een ludieke actie laten we de jongeren kennis maken met jongerenwerk en 1NUL1 en krijgen ze een korte voorlichting over roken, energydrinks, alcohol, drugs, gamen, gokken of social media.

Festivals, feesten en evenementen

1NUL1 is ook te vinden op verschillende festivals, feesten en evenementen in Zeeland. Hoe leuk de feesten en festivals ook zijn, het is nooit helemaal zonder risico’s. Het is daarom goed om te weten wat de risico’s zijn van het gebruik van alcohol en andere drugs. Door in gesprek te gaan met de bezoekers maken wij hen ervan bewust welke risico’s dit met zich mee brengt.

Drugs Informatie en Monitoring Systeem (DIMS)

In 1992 is het Drugs Informatie en Monitoring Systeem (DIMS) opgericht. DIMS heeft twee taken: monitoring en surveillance. Monitoring om te weten wat er op de markt van illegale uitgaansdrugs wordt aangeboden en surveillance om gevaren voor de volksgezondheid al in een vroeg stadium te signaleren. DIMS voert deze taken uit door drugs afkomstig van gebruikers te analyseren op samenstelling. Na analyse in een laboratorium krijgt de gebruiker informatie over de samenstelling en de mogelijke risico’s.

Actuele info over de testservice vindt je hier!

Ouderavonden

Naast het creeën van bewustwording bij jongeren is het ook belangrijk om ouders te informeren over alcohol, drugs, gamen, social media of gokken. Dat kan door speciale voorlichtingsavonden op scholen voor ouders over bovenstaande thema’s, maar ook d.m.v. een stapavond waar we voorlichting geven in de kroeg of bijvoorbeeld een coffeeshop. Een andere mogelijkheid is een Homeparty. Alle ouderavonden zijn erop gericht om ouders feitelijke kennis en opvoedingstips te geven.

Homeparty

Een Tupperware-party, maar dan net even anders!
Een homeparty wordt georganiseerd voor, door en bij opvoeders thuis. Een preventiewerker van 1NUL1 komt dan bij u thuis informatie geven over alcohol, drugs, gamen of social media en geeft opvoedingstips en handvatten voor een gesprek met je kind in de puberleeftijd van 12 tot 18 jaar.

Individuele begeleiding

Heel laagdrempelig, zonder een verwijzing van een arts, kunnen wij een begeleidingstraject starten. Dit doen we door met de jongere in gesprek te gaan. Graag betrekken we hierbij ook de ouders. We lichten voor over hetgeen waar de jongere door in de problemen is geraakt. We gaan het probleem inzichtelijk maken en gaan je begeleiden zodat grotere zorgen uitblijven. Mocht er specifieke zorg nodig, dan gaan we ervoor zorgen dat de jongere de juiste ondersteuning krijgt.

Moti4

Moti4 is onderdeel van Verslavingskunde Nederland. Moti-4 is een laagdrempelig traject van gesprekken voor jongeren van 14 tot en met 24 jaar die in de problemen dreigen te raken door middelengebruik, gokken of gamen. Doel is het terugdringen van het probleemgedrag.  Ook jongeren die mogelijk verslaafd zijn komen in aanmerking, als ze niet of nog niet gemotiveerd zijn voor hulpverlening. Of jongeren waarbij, bij beginnend problematisch gedrag, de problematiek te licht is voor hulpverlening.

website Moti4

Consultatie

1NUL1 geeft consultatie aan intermediairen die contact hebben met de doelgroep. Dit kan bijvoorbeeld zijn op het gebied van beleid, het voorkomen of bespreekbaar maken van problematisch gebruik, of de aanpak van jongeren die middelen gebruiken.

Deskundigheidsbevordering

Voor professionals biedt 1NUL1 interactieve trainingen en cursussen op maat. Er wordt informatie en praktische handvatten geboden om gebruik van middelen en gokken bespreekbaar en hanteerbaar te maken.  Ook hoe problemen vroegtijdig te signaleren en  (problematische) gebruikers te motiveren tot gedragsverandering. Daarnaast is er aandacht voor door verwijzening naar specialistische zorg.

Instructie Verantwoord Alcoholschenken (IVA-Training)

Het schenken van alcohol brengt verantwoordelijkheid met zich mee voor barvrijwilligers die werken in sportkantines of bij studentenverenigingen. De Drank- en Horecawet schrijft voor dat verenigingen verplicht zijn om een Alcohol Bestuursreglement op te stellen en barpersoneel te instrueren, bijvoorbeeld met een training ‘Instructie Verantwoord Alcoholschenken’ (IVA). Met zo’n training leren barvrijwilligers wat ze moeten weten om verantwoord alcohol te kunnen schenken. De training behandelt onderwerpen als geen alcohol onder de 18, voorkomen van alcoholmisbruik en rijden onder invloed.

Campagnes

Bepaalde groepen in de samenleving zijn extra kwetsbaar voor het ontwikkelen van problemen m.b.t. alcohol en/of drugsgebruik. Landelijk worden door het Trimbos Instituut campagnes georganiseerd om dit onderwerp bij deze doelgroep geconcentreerd in tijd en informatie middels diverse media onder de aandacht te brengen. Enkele voorbeelden zijn: Alcoholgebruik onder 55+, Stoptober en Ik Pas.